งานทอดกฐิน ๒๕๕๔

ขอเชิญคณะลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐิน เพื่อสร้าง

สถานปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร

เลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑

                     เวลา  ๐๙.๐๐ น.   กฐินทุกสายมารวมกัน
                     เวลา  ๑๐.๐๐ น.   พิธีบูชาครู
                     เวลา  ๑๑.๓๐ น.   ร่วมถวายภัตตาหารเพล
                     เวลา  ๑๓.๐๐ น.   พิธีทอดมหากฐิน

     สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร สายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
     เนื่องด้วยขณะนี้สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร ได้กำลังก่อสร้างศาลากรรมฐาน และศาลาที่พักเพื่อญาติโยมที่ต้องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยโรงครัวแบบถาวร
     ขอเชิญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ร่วมถวายผ้ามหากฐิน กองละ ๔๐๐.-บาท มีอานิสงส์ดังนี้
     ๑.อานิสงส์สังฆทาน ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยในชาตินี้และร่ำรวยทุกชาติ ไม่มีคำว่ายากจน
     ๒.อานิสงส์วิหารทาน ส่งผลให้เรามีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเองอย่างสุขสบายทุกชาติ และเมื่อมีแล้วจะไม่มีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลาย
     ๓.อานิสงส์ธรรมทาน ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทุกชาติไม่ถูกหลอก และส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติที่เราต้องการ
    
     ด้วยอานิสงส์นี้ ทุกครั้งที่เราให้ทานมากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่า ทานนี้ขอถวายเป็๋น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เราจะได้อานิสงส์ครบสมบูรณ์ทุกประการ

     ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ลูก ๆ ทุกคน ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ขอลูก ๆ ทุกคน ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลัน และในระหว่างยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าขัดข้อง ขึ้นชื่อว่าไม่มี ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ อย่าได้ปรากฎแก่ลูก ๆ ทุกคน จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

คณะลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน