ทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอเชิญคณะลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)
และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร
เลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘
          เวลา ๐๙.๐๐ น.   ผ้าป่าสามัคคีทุกสายมารวมกัน
          เวลา ๑๐.๐๐ น.  พิธีบวงสรวง
          เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
          เวลา ๑๓.๐๐ น.  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
     สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร สายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
     เนื่องด้วยขณะนี้ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร ได้กำลังก่อสร้างศาลากรรมฐานและศาลาที่พัก เพื่อญาติโยมที่ต้องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยโรงครัวแบบถาวร
     ขอเชิญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีกองละ ๔๐๐.- บาท มีอานิสงส์ดังนี้
     ๑. อานิสงส์สังฆทาน ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยในชาตินี้ และร่ำรวยทุกชาติ ไม่มีคำว่ายากจน
     ๒. อานิสงส์วิหารทาน ส่งผลให้เรามีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเองอย่างสุขสบายทุกชาติและเมื่อมีแล้วจะไม่มีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลาย
     ๓. อานิสงส์ธรรมทาน ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทุกชาติ ไม่ถูกหลอกและส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติที่เราต้องการ
     ด้วยอานิสงส์นี้ ทุกครั้งที่เราให้ทานมากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่าทานนี้ ขอถวายเป็น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เราจะได้อานิสงส์ครบสมบูรณ์ทุกประการ
     ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ลูกๆ ทุกคน ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ขอลูกๆ ทุกคน ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลัน และในระหว่างที่ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าขัดข้อง ขึ้นชื่อว่าไม่มี ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ อย่าได้ปรากฏแก่ลูกๆ ทุกคน จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
คณะลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน