สมเด็จโต พรหมรังสี

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๑

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๒

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๓

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๔

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๕

ชีวประวัติหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ตอนที่ ๖

คำสอนสมเด็จฯ

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

คำสอนสมเด็จองค์ปฐม

งานทอดกฐิน ๒๕๕๔

ขอเชิญคณะลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี)

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐิน เพื่อสร้าง

สถานปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร

เลขที่ ๑๕/๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑

                     เวลา  ๐๙.๐๐ น.   กฐินทุกสายมารวมกัน
                     เวลา  ๑๐.๐๐ น.   พิธีบูชาครู
                     เวลา  ๑๑.๓๐ น.   ร่วมถวายภัตตาหารเพล
                     เวลา  ๑๓.๐๐ น.   พิธีทอดมหากฐิน

     สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร สายหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
     เนื่องด้วยขณะนี้สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร ได้กำลังก่อสร้างศาลากรรมฐาน และศาลาที่พักเพื่อญาติโยมที่ต้องการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พร้อมด้วยโรงครัวแบบถาวร
     ขอเชิญลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ร่วมถวายผ้ามหากฐิน กองละ ๔๐๐.-บาท มีอานิสงส์ดังนี้
     ๑.อานิสงส์สังฆทาน ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยในชาตินี้และร่ำรวยทุกชาติ ไม่มีคำว่ายากจน
     ๒.อานิสงส์วิหารทาน ส่งผลให้เรามีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเองอย่างสุขสบายทุกชาติ และเมื่อมีแล้วจะไม่มีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลาย
     ๓.อานิสงส์ธรรมทาน ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทุกชาติไม่ถูกหลอก และส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติที่เราต้องการ
    
     ด้วยอานิสงส์นี้ ทุกครั้งที่เราให้ทานมากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่า ทานนี้ขอถวายเป็๋น สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เราจะได้อานิสงส์ครบสมบูรณ์ทุกประการ

     ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ลูก ๆ ทุกคน ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ขอลูก ๆ ทุกคน ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลัน และในระหว่างยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าขัดข้อง ขึ้นชื่อว่าไม่มี ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ อย่าได้ปรากฎแก่ลูก ๆ ทุกคน จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

คณะลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
     

ขอเชิญคณะลูกหลานของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

   ร่วมพิธีสะเดาะห์เคราะห์ พิธีบูชาครูรับพระคาถาเงินล้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ สำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร
ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๕ ค่ำเดือน ๕ (เสาร์ห้า)
                                               เวลา ๐๙.๐๐ น. ผ้าป่าทุกสายมารวมกัน
                                               เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบวงสรวงบูชาครูรับพระคาถาเงินล้าน
                                               เวลา ๑๐.๓๐ น. ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
                                               เวลา ๑๑.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
                                               เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสะเดาะเคราะห์ และพิธีบูชาครูรับพระคาถาเงินล้านตลอดคืน
      เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของพระคาถาเงินล้านโดยตรง
      ด้วยการจัดผ้าป่าสามัคคี กองละ ๔๐๐ .-บาท เพื่อรวบรวมเงินสร้างสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร(กรรมฐาน) ตามแนวคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมหมยาน ได้น้อมนำมาสั่งสอนพวกเราให้ได้มีดวงตาเห็นธรรม และได้รับอานิสสงส์สี่ประการ ดังนี้ 
    ๑.เราทั้งหลายได้น้อมจิตรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรม และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชพรหมยาน ผู้มีพระคุณ ได้เมตตาขอพระคาถาเงินล้านจากสมเด็จ มาช่วยสงเคราะห์พวกเราลูกหลานให้มีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพกันทั่วหน้า
      ๒.อานิสสงส์สังฆทาน ส่งผลให้เรามีความคล่องตัวในการประกอบสัมมาอาชีพ ร่ำรวยในชาตินี้ และร่ำรวยทุกชาติ ไม่มีคำว่ายากจน
       ๓.อานิสงส์วิหารทาน ส่งผลให้เรามีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเองอย่างสุขสบายทุกชาติและเมื่อมีแล้วจะไม่มีภัยธรรมชาติเข้ามาทำลาย
       ๔.อานิสงส์ธรรมทาน ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดทุกชาติ ไม่ถูกหลอก และส่งผลให้เราเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันในชาติที่เราต้องการ
       ด้วยอานิสงส์นี้ ทุกครั้งที่เราให้ทานมากหรือน้อยไม่สำคัญ ขอให้ทุกคนนึกในใจว่า ทานนี้ ขอถวายเป็นสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน เราจะได้อานิสงส์ครบสมบูรณ์ทุกประการ
       ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล จงมีแก่ลูก ๆ ทุกคน ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว ขอลูกๆทุกคน ได้เข้าถึงธรรมนั้นโดยฉับพลัน และในระหว่างยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าขัดข้อง ขึ้นชื่อว่าไม่มี ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ อย่าได้ปรากฎแก่ลูกๆทุกคน จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ
                                                                           คณะลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

รำลึกสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทร

         จุดกำเนิดของสำนักปฏิบัติธรรมโชติสุนทรน้้น มาจากเจตนารมย์ร่วมสร้างของสองสามีภรรยา คุณจเร และคุณสุรีย์ โชติสุนทร เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรม โดยอุทิศที่ดินจำนวน 30 ไร่ และมีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวมีนบุรีซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) ได้ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้าง

วันแรกๆที่หลวงพ่อมาถึง ไม่มีกุฏิ ไม่มีศาลา อาศัยโคนต้นไม้ ปลูกแคร่เพื่อผูกกรดชั่วคราว

รูปปั้นสีดำ หลวงปู่ปานและหลวงปู่ฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยานฯวัดท่าซุง)ที่ขนย้ายกันมาอัญเชิญหลวงปู่ทั้งสองจากริมคลองขึ้นมาบนศาลาหลังแรกหลวงพ่อธานีและหลวงพี่ชลอ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์มาร่วมด้วย


บายศรีชุดแรกงานแรกเพื่อทอดผ้าป้าสามัคคีครั้งแรก 27 มีนาคม 2548

หลวงพ่อธานีทำพิธีบวงสรวง

คณะศิษย์ที่มาร่วมงาน


                 จุดกำเหนิดจากไม่มีอะไร ค่อยๆสร้าง ค่อยๆทำ หลวงพ่อบอกไม่รีบร้อน เน้นปฏิบัติมากกว่า..